top of page
Application for TOC
การหาปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในเบียร์
10.beer.jpg

การหาปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในเบียร์

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนผสมที่สำคัญในเครื่องดื่มหลายๆประเภทรวมไปถึงเบียร์ด้วย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวทำให้เกิดความซ่า ความสดชื่น และยังเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดฟอง


ปริมาณ CO2 ที่อยู่ในเบียร์จะส่งผลให้เกิดกลิ่นและความหอมที่หลากหลายและยังมีผลกับอายุ (Shelf life) ของเบียร์อีกด้วย


ในคู่มือ Central – European brewery technological analysis commission (MEBAK) ได้พูดถึงวิธีการหาค่า CO2 ไว้หลายวิธี ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้การ Manometric หรือ Titrimetric หรือวิธีที่ใช้ตัวตรวจจับแบบพิเศษ


ข้อเสียของวิธีเหล่านี้ก็คือมักจะไม่สามารถเลือกเฉพาะ CO2 ได้, มีค่าใช้จ่ายสูงในเรื่องของบุคคลและเวลา และไม่สามารถทำเป็นระบบอัตโนมัติได้  วิธีการที่จะทำได้โดยที่ไม่มีข้อเสียเหล่านี้ก็คือการใข้เครื่อง TOC Analyzer

Innovation methods


ในวิธีนี้น้ำตัวอย่าง (เบียร์) จะทำการใส่เบียร์ลงใน Vial ขนาด 40mL จากนั้นเติมสารละลาย NaOH 32% ปริมาณ 5mL ลงใน vial เพื่อเก็บรักษา CO2 ไว้ในรูปคาร์บอเนตอิออน

Innovation methods-1.png

จากนั้นนำ vial ใส่ใน Autosampler แล้วทำการวัดค่า IC (Inorganic Carbon) ด้วยเครื่อง TOC Analyzer


ในเครื่อง TOC Analyzer น้ำตัวอย่างจะถูกฉีดเข้าไปในสารละลายกรดฟอสฟอริก 25%  คาร์บอนเนตอิอนในน้ำตัวอย่างจะทำ

ปฏิกริยากับกรด เกิดเป็น CO2  จากนั้น CO2 ที่เกิดขึ้นจะถูกนำพาไปยัง NDIR detect เพื่อวัดปริมาณ CO2

Innovation methods-2.png

ในการคำนวณผล ฟังก์ชั่น IC จะใช้น้ำยามาตรฐานโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต ความเข้มข้น 100-1000 mg/l มาทำ Calibration Curve โดยสามารถทำ Calibration ในจุดต่างๆได้ตามความต้องการ (สูงสุด 10 จุด) ด้วยฟังก์ชั่น Automatic Dilution


ข้อดีของการวัด CO2 ด้วยเครื่อง TOC Analyzer


    • สามารถวัดได้รวดเร็วด้วยระบบอัตโนมัติ
    • มีความเที่ยงตรงและแม่นยำ
    • วิธีการง่าย ไม่ยุ่งยาก


เปรียบเทียบผลการวัดค่า CO2 ด้วยวิธี TOC (สีฟ้า) และวิธี Corning (สีเขียว)

ผลการวัดค่า CO2 ด้วยวิธี TOC (สีฟ้า) และวิธี Corning (สีเขียว).png
bottom of page