top of page

SOFTWARE SOLUTION

โซลูชั่นซอฟต์แวร์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการจะพัฒนาระบบงานให้มีความรวดเร็ว ป้องกันความผิดพลาด และถูกต้องมากยิ่งขึ้น ด้วยการลดขั้นตอนพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 • Water Treatment Process SCADA

จากประสบการณ์การทำงานการบริการ และการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัตคุณภาพน้ำ ให้กับหลากหลายโรงงาน ทั้งระบบปรับปรุงน้ำดี และบำบัดน้ำเสีย ซึ่งมีความต้องการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางเราได้ปรับปรุงระบบจากระบบริเลย์แสดงผลทั่วไปเป็นระบบ PLC ที่สามารถแสดงผลผ่านโปรแกรมอัโนมัติ โดยการปรับปรุงวงจร และเปลี่ยนแปลงเป็นระบบ PLC Sequencer ร่วมกับการ Monitor ซึ่งทางเราสามารถออกแบบและติดตั้งโดยสร้างระบบใหม่หรือปรับปรุงจากระบบเก่าได้ตามความต้องการของลูกค้า

Water treatment.png
image.png
 • Energy Plant SCADA

ในการบริหารจัดการระบบประหยัดพลังงานของเครื่องจักรและในระบบการผลิตของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางเราได้พัฒนาระบบแสดงผลการใช้พลังงานพร้อมทั้งแสดงประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยคำนวณจากปริมาณการผลิตร่วมกับการใช้พลังงานในการผลิต ทำให้ลูกค้าสามารถดูพารามิเตอร์และค่ากำลังงานทางไฟฟ้าที่ใช้ต้อย่างต่อเนื่อง Real Time และแสดงผลคุณภาพของระบบไปพร้อมกัน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดสามารถนำไปสร้างเป็นระบบรายงานและ check sheet เพื่อนำมาวิเคราะห์การบริหารจัดการระบบประหยัดพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

energy.jpg
image (5).png
 • Dashboard Monitor and Target View

Dashboard Monitor จะแสดงให้เห็นประสิทธิภาพการควบคุมการผลิตโตยแสดงผลสถานะการผลิต (Production Monitor) ให้สามารถมองเห็นแบบ Realtime ทั้งในส่วนของการนับจำนวน เปรียบเทียบกับเป้หมายที่วางแผนไว้ หรือการแสดงผลข้อมูลในกระบวนการผลิตและยังสามารถบอกสถานะ Aamm แจ้งเตือนที่หน้าแสตงผล หากมีค่าที่ต่ำ หรือ สูงกว่าที่กำหนดได้ ทำให้ทราบความผิดปกติในกระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็วซึ่งสามารถลดการสูญเสียของชิ้นงานและลดความผิดพลาดของบุคลากรในการเก็บข้อมูลแบบจดบันทึก

monitor board.jpg
 • POKAYOKE, Deflection Protective Program

ระบบป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน ที่เรียกว่า POKAYOKE ทางเรามีทำระบบ ทั้งแบบ โปรแกรม และ Hard ware เช่น การใช้ระบบโปรแกรมบาร์โค้ต หรือ RFID ในการตรวจสอบค่า หรือตั้งค่าเครื่องจักรในการทำงาน หรือติดตามขั้นตอนการเลือกหรือเติมสารเคมี ส่วน Hardware ก็ได้แก่ การทำจิ๊ก (jig หรือ บล็อก (Block) ที่ใช้นการเลือก หรือบังคับไม่ให้ ใส่ หรือประกอบผิด โดยส่วนมากจะใช้ระบบโปรแกรมเพราะสามารถดูรายการจำนวน ยอดการผลิต และประสิทธิภาพของระบบได้ทันที

pokayoke.jpg
 • Big Data Collection and Confirmations

แนวโน้มของการใช้ข้อมูลคุณภาพ ของในโรงงานที่ต้องการแบบต่อเนื่อง ถูกต้อง และ สัมพันธ์กับคุณภาพ และแผนการผลิต ทำให้ลูกค้าของเราให้ความไว้วางใจในการสร้างโปรแกรมดึงข้อมูล จากเครื่องวัดคุณภาพต่าง ( หลากหลาย ยี่หัอ แล้วส่งข้อมูลไปเก็บที่ฐานช้อมูลและแสดงให้ฝ่ายผลิตทราบเพื่อปรับเครื่อง หรือคุณภาพ ป้องกันความเสียหายของสินค้า และวัตถุดิบ

big data.png
 • LINE Notify and Mobile Monitor

ในกระบวนการผลิตที่ต้องวัดด้วย Sensor ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ, ความชื้น, ความดัน, ค่าพลังงานต่างๆ ทางไฟฟ้า

บางครั้งผู้ดูแลระบบประสบปัญหา และรู้สึกไม่สะดวกที่ต้องปฏิบัติงานที่ต้องออกนอกสถานที่ เพราะไม่สามรถเห็นสภาพปัญหาโดยรวมที่เกิดขึ้นหรือเก็บข้อมูลนำมาวิเคราะห์ได้ เรามี software solution ที่ออกแบบให้สามารถช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น สะดวกมากขึ้น และประหยัดเวลา ทั้ ทั้งการมอนิเตอร์ (Monitoring) การทำงานและแจ้งเตือน (Alarm) ผ่าน Application LINE เมื่อเกิดปัญหาหน้างาน ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทันที โดยไม่ต้องลงพื้นที่

line alarm2.png
line alarm.png
line alarm.png
Software Solution

MECHATRONICS SOLUTION

เนื่องจากการพัฒนาเครื่องจักร และขบวนการผลิตต้องใช้งบประมาณสูง การออกแบบที่มีความน่าเชื่อถือจึงมีความจำเป็น

กับเครื่องจักร เพราะชิ้นส่วนที่สร้างขึ้นล้วนเป็นต้นทุนทั้งสิ้น หากทำการออกแบบอย่างเป็นระบบ และมีการจำลองการทำงาน

ที่น่าเชื่อถือก่อนจะลงมือผลิต จะสามารถเพิ่มปัจจัยความสำเร็จของงานมากขึ้น, ลดต้นทุนและความเสี่ยงได้ ทำให้ทุกครั้งที่มี การพัฒนาระบบเครื่องจักร ต้องมีการออกแบบและจำลองระบบหาความเป็นไปได้ของงานจากความต้องการของลูกค้ทุกครั้ง

 • Door Test

ในการผลิตไมโครเวฟ เครื่องซักผ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่มีฟังก์ชั่นการเปิด - ปิตประตู จะต้องมีการตรวจสอบความต้านทานต่อการสึกหรอของระบบประตู เพื่อทดสอบคุณภาพของเครื่องใช้ฟฟ้ ทางเราสามารถออกแบบและติดตั้งระบบการทดสอบเตาไมโครเวฟได้ทั้งแบบเปิดตามแนวตั้ง และแนวนอน สามารถปรับมุมหมุนและความเร็วในการเปิด - ปิตประตูได้ ระบบ

จึงสามารถจำลองแรงมือได้เสมือนจริงเพื่อเปิด - ปิดประตูเตาอบไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายคลึงกันได้

Door Test (Microwave).jpg
1.jpg

Microwave Door Test

Door Test (Washing Machine).jpg
2.jpg

Washing Machine Door Test

 • Weight Balance Test Machine

ในกระบวนการผลิตสินค้าจะต้องตรวจสอบสินค้าทุกชิ้นว่าน้ำหนักของสินค้าที่บรรจุแล้วมีน้ำหนักเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ทางเราสามารถผลิตระบบอัตโนมัติครบวงจร สำหรับเครื่องบรรจุของเหลวพร้อมระบบชั่งน้ำหนัก มีหน้าจอ LCD สามารถบอกน้ำหนักสินค้าที่อยู่บนสายพาน ที่อยู่บนโหลดเซลได้อย่างต่อเนื่องและแม่นยำ

Weight Balance Test Machine.jpg
4.jpg
 • Test Machine Performance (Pump Test), Fan , Motor, Vaccuum cleanner, Compressor

ในการผลิตปั๊มน้ำจะต้องมีการทดสอบคุณสมบัติของปั๊มน้ำที่ผลิตมาว่าได้คุณภาพตามที่กำหนดหรือไม่ การทคสอบเพื่อหาคุณสมบัติของปั๊มน้ำจะต้องมีการวัดค่าต่างๆ ทางเราสามารถออกแบบและติดตั้งระบบทตสอบประสิทธิภาพของปั๊มน้ำ รวมถึงพัฒนา Software เพื่อแสดงค่คุณสมบัติของปั๊มน้ำต่างๆ บนหน้าจอได้ทั้งแบบตัวเลขและกราฟ สามารถบันทึกผลการทดสอบเก็บในคอมพิวเตอร์ได้

Test Machine Performance (Pump Test).jpg
pump.png
Machatronic Solution

NETWORK SOLUTION

เนื่องจากการเชื่่อมต่อกับอุปกรณ์มีหลากหลายรูปแบบ มีข้อดีข้อเสียต่างกัน เราสามารถช่่วยลูกค้าในการออกแบบ, ทดสอบ
และติดตั้งให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคงหลักการเรื่องของความเหมาะสมกับอุปกรณ์และหน้างานตามความต้องการของลูกค้า

 • WIFI Network

Mesh Wifi Network for IOT device.jpg

Mesh Wifi Network for IOT device

Peer to Peer Wifi for Long Distance (5-1

Peer to Peer Wifi for Long Distance (5-10 Km)

 • LoRa & Cellular Network

LoRa Network for IOT or Instrument devic

LoRa Network for IOT or Instrument devices

NB-IoT or Cellular Network for IOT devic

NB-IoT or Cellular Network for IOT devices

 • Network Combination from LAN, Wi-Fi, Bluetooth and Serial

Network Combination from LAN, Wifi, Blue
Network Solution

PROBLEM SOLUTION

Problem Solution จากปัญหาของลูกค้าไม่ว่าจะเป็น พื้นที่อัันตราย, พื้นที่อับอากาศ, การรบกวนของเสียงภายนอก, การเสียหายของเครื่องจักร, การปรับปรุงขบวนการเพื่อเพิ่มความสามารถการผลิิต ทางเรามีวิธีการแก้ไขปัญหาและสามารถ customize ระบบให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้

Example Project

 • Exhaust Gas from Combustion or Toxic gases in the Condition Control Room

problem1.jpg
problem2.jpg
 • Noise Protect from Environment

problem3.jpg
problem4.jpg
Problem Solution
bottom of page